Ricky Ashworth flying round Sheffield's Owlerton track.
Date: 23 June 2011

m06611.jpg (559889 bytes)          INDEX          m02465.jpg (610389 bytes)