Aviation - Boeing B-52 (Stratofortress)


m25144.jpg (348748 bytes) m25147.jpg (402111 bytes)