UK Mainline Railways 1987

p0497.jpg (849470 bytes)

p0849.jpg (644606 bytes)

p0836.jpg (446228 bytes) p0839.jpg (589083 bytes)

p0987.jpg (703305 bytes) p0358.jpg (430632 bytes) p0359.jpg (354490 bytes)